Przytacz Ten artykuł

informacje o wydawcy

założona w 1911 roku, College Art Association… Promuje doskonałość w nauce i nauczaniu w historii i krytyce sztuk wizualnych oraz w kreatywności i umiejętności technicznych w nauczaniu i praktykach sztuki. Ułatwia wymianę myśli i informacji wśród osób zainteresowanych sztuką i historią sztuki. Opowiada się za wszechstronną i integracyjną edukacją w zakresie sztuk wizualnych. Przemawia za członkostwem w sprawach dotyczących sztuk wizualnych i nauk humanistycznych. Daje możliwość publikowania prac naukowych, krytycznych i artystycznych. Wspiera rozwój kariery i awans zawodowy. Identyfikuje i rozwija źródła finansowania praktyki artystycznej oraz stypendium w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych. Honoruje dokonania artystów, Historyków Sztuki i krytyków sztuki. Wyraża i potwierdza najwyższe standardy etyczne w wykonywaniu zawodu. Upoważnienie do kopiowania tekstów do użytku wewnętrznego lub osobistego (poza tym dozwolonym w sekcjach 107 i 108 amerykańskiego prawa autorskiego) lub do jednorazowego, ograniczonego użytku edukacyjnego non-profit w pakietach kursów lub zamkniętych stronach intranetowych kursów akademickich jest udzielane przez College Art Association bezpłatnie. W przypadku innych zastosowań należy najpierw skontaktować się z indywidualnym autorem i / lub innymi posiadaczami praw w celu uzyskania pisemnej zgody, a następnie ze Stowarzyszeniem artystycznym College.