Mikä on Note of Protest (Nop) laivoilla?

vastalause on aluksen päällikön valaehtoinen julistus. Se kattaa olosuhteet, joihin päällikkö ei voi vaikuttaa ja jotka voivat aiheuttaa/ovat aiheuttaneet menetyksiä tai vaurioita alukselle tai lastille tai jotka ovat saattaneet aiheuttaa päällikön lähdön turvattomasta satamasta, minkä vuoksi omistajat voivat joutua vastuuseen toisen osapuolen oikeustoimista.

se on notaarin vahvistama lausuma, joka on saatu laivan saavuttua satamaan rankan matkan jälkeen. Sen tarkoituksena on suojella aluksen rahtaajaa tai omistajaa korvausvastuulta lastille, alukselle tai muille aluksille törmäyksessä aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuivat meren vaaroista (esimerkiksi huonosta säästä).

 suunnistus

Edustuskuva –
lopputekstit: darn13/. com

Protestinuottia voi ymmärtää paremmin luettuaan seuraavat:

 1. tämä määräys on tehtävä julkisen notaarin (lain mukainen Virkamies), maistraatin (lakia hallinnoiva Virkamies), konsulin (diplomaatti) tai muun viranomaisen edessä viipymättä ja 24 tunnin kuluessa satamaan saapumisesta
 2. määräystä tehdessään päälliköllä on oikeus ulottaa määräys koskemaan ennalta arvaamattomia seikkoja (Vis a Vis NoP)
 3. , jos määräys on annettu tehty suhteessa lastiin, sama olisi tehtävä ennen lastin purkamista. Tällä pyritään sulkemaan pois kaikki oikeudelliset vastuut, jotka kohdistuvat alukseen vaurioituneen lastin osalta
 4. , jos omistaja niin määrää, NoP voidaan toimittaa kaikille asianosaisille ja jäljennökset säilytetään omistajan kanssa ja aluksella
 5. NoP on merkittävä/sitä sovelletaan jokaiseen purkusatamaan eikä vain ensimmäiseen käyntisatamaan, koska meriliikenteeseen liittyy rahtia, johon saattaa liittyä useampi kuin yksi satama, I.e, sama lasti purettu eri satamissa

NoP: tä sovelletaan, kun

 • kun laivalla on matkan aikana ollut epäsuotuisia sääolosuhteita, jotka ovat saattaneet vahingoittaa lastia
 • alus on jo vaurioitunut, eikä sillä ole väliä, aiheutuuko/saattaisiko aiheutua lisävahinkoja
 • aluksen päälliköstä riippumattomista olosuhteista, tuuletus rahtia ei ole suoritettu
 • rahti, joka lähetetään, on sellainen, että se todennäköisesti vahingoittuu matkan aikana (konossementti, tässä tapauksessa, on merkittävä oltuaan yhteydessä P&I kerhoon ja lähettäjään)
 • rahtaaja(t) tai asiamies(t) syyllistyvät vakavaan rahtaajan ehtojen rikkomiseen. Tällaisia voivat olla muun muassa aiheettomat viivästykset, lastista kieltäytyminen, rahtiosapuolen mukaan mainitussa rahdissa olevat poikkeamat jne.
 • vastaanottaja ei luovuta rahtia, ota vastaan toimitusta tai korvaa rahtia rahtiosapuoleen nähden ja konossementti
 • yleisen keskimääräisen säädöksen jälkeen (GA on taloudellisen vastuun jakaminen rahdin hylkäämisestä aiheutuvista menetyksistä jakamalla kustannukset kaikkien osapuolten kesken)
 • peruskirjapuolen sallima (mukaan lukien mutta ei rajoittuen) – demurragen maksamisesta kieltäytyminen (maksu maksettava vuokratun aluksen omistajalle, jos alus ei ole lastattu tai purettu laivasta sovitussa ajassa), aluksen lähettäminen turvattomaan satamaan jne.

laajennetut vastalauseet

NoP ei ole kaiken kattava asiakirja, mutta se voi olla oikeudellisesti korvausvelvollinen, koska vahingon laajuutta ei voida aina arvioida alkuvaiheessa. Tätä tarkoitusta varten mestari voi pidättää itselleen oikeuden pidentää protestia. Tätä laajennusta voidaan käyttää, kun lastiin liittyvät tiedot saadaan ja varmistetaan tarpeellisen tutkimuksen jälkeen. Siksi on tärkeää huomioida protesti sisällyttämällä lauseke”varaa oikeus laajentaa protestia sopivaan aikaan ja paikkaan”

menettely vastalauseiden havaitsemiseksi

päällikön on vastalauseen huomatessaan tehtävä se yhden tai useamman miehistön jäsenen läsnä ollessa, jotka luokitellaan NoP: n todistajiksi. Todistajalla on oltava tieto NoP: n aiheuttaneista olosuhteista, joista tiedot lähetetään julkiselle notaarille, tuomarille, konsulille tai asiamiesten ohjeiden mukaisesti. Kaikki tosiseikkoja tukevat asiakirjat, kuten virallinen kalastuspäiväkirja, kansipäiväkirja, moottoripäiväkirja jne., on oltava tallessa. Kun NoP painetaan, se on tehtävä niiden osapuolten lukumäärän mukaan, joille jäljennös on lähetettävä. Esimerkki NoP on nähtävissä täällä.

tästä voidaan päätellä, että NoP on melko tärkeä kertomus, joka kattaa päällikön ja omistajan oikeudellisesta vastuusta ja tekee rahdin kuljettamisesta taloudellisesti kannattavaa todennäköisin kustannuksin.

viitteet: Merikapteeni Naik ja kapteeni Dubey

Disclaimer: kirjoittajien tässä artikkelissa esittämät näkemykset eivät välttämättä vastaa Marine Insightin näkemyksiä. Artikkelissa mahdollisesti käytetyt tiedot ja kaaviot on hankittu saatavilla olevista tiedoista, eikä mikään lakisääteinen viranomainen ole vahvistanut niitä oikeiksi. Kirjailija ja Marine Insight eivät väitä sitä oikeaksi eivätkä ota vastuuta samasta. Näkemykset ovat vain lausuntoja, eivätkä ne ole suuntaviivoja tai suosituksia mistään toimintatavasta, jota lukijan tulisi noudattaa.

artikkelia tai kuvia ei voi jäljentää, kopioida, jakaa tai käyttää missään muodossa ilman tekijän ja Marine Insightin lupaa.